The village on the mountain18x24cm pastel sepia onpaper 2006